Behalve dat we uniek zijn door onze identiteit willen we vooral ook ‘gewoon’ een hele goede school zijn! We werken van binnenuit aan de verbetering van de kwaliteit van onze school.

Werken met Chromebooks en Gynzy
We werken vanaf groep 4 t/m 8 met Chromebooks, een soort laptops zonder harde schijf. Je kunt het eigenlijk zien als een soort poort naar internet. De kinderen maken hierop de opdrachten voor de vakken rekenen en spelling met behulp van de verwerkingssoftware van Gynzy. Er is voor de resultaten een directe koppeling met ParnasSys, ons leerlingvolgstysteem, zodat ouders in het ouderportaal op de voet kunnen volgen hoe hun kind zich ontwikkelt. Maar behalve dit zijn Chromebooks ook een ideaal middel om te werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals het zoeken en verwerken van informatie, het leren omgaan met de techniek zelf en niet onbelangrijk: mediawijsheid.

Als je kinderen vraagt hoe ze het vinden om met Chromebooks te werken dan krijg je steevast één en dezelfde reactie: “Leuk!” En waarom is het dan zo leuk? “Het werken is makkelijker geworden” zeggen ze dan. “De woorden bij
spelling worden voorgelezen, dat is fijn. Het rekenen zelf blijft soms nog wel moeilijk, maar toch is het makkelijker geworden! Het is ook heel handig dat je niet alle opdrachten tegelijk krijgt zoals vroeger en dat je er thuis nog verder mee kunt oefenen.” Een ander kind zegt: “Het is véél uitdagender!”.

Zo bezien is het een middel wat goed recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Door de de heldere lay-out, de afbakening en het op maat aanleveren van sommen en opdrachten werken alle kinderen graag met dit nieuwe hulpmiddel. Ook is het voor kinderen heel goed dat ze direct zien of een som fout of goed is. Ze hoeven geen dag meer te wachten tot een juf/meester het heeft nagekeken, maar ze zien direct of ze het doel behaald hebben of niet. De leerkrachten hebben als de les bezig is ook real-life inzicht in hoe de kinderen bezig zijn op hun Chromebooks. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of er nog kinderen zijn die het moeilijk vinden en hen wat extra instructie geven. Ook als een leerkracht zijn les voorbereid kan hij heel precies zien in hoeverre kinderen de doelen beheersen en daar zijn les op afstemmen. Kortom, een hulpmiddel wat ons op vele terreinen enorm veel mogelijkheden biedt. We zullen de komende periode deze mogelijkheden alleen maar zien groeien!

Thematische methode DaVinci
De groepen 5 t/m 8 werken met de methode DaVinci voor wereldoriëntatie. Geen aparte vakken meer als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en maatschappijleer, maar alles binnen 1 thema, zoals bijvoorbeeld “Egyptenaren”. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.  Daarbij worden alle zintuigen gebruikt met echt materiaal.  Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat.

We willen kinderen prikkelen en verwondering oproepen in plaats van standaard antwoorden geven. Pas dan zal er werkelijk inzicht ontstaan waardoor ze zich de stof eigen kunnen maken. Kinderen worden op diverse manieren uitgedaagd… DaVinci’s lessen hebben telkens een andere aanbiedingsvorm en werkwijze. Zo kan de ene les beginnen met een verhaal en een andere met een scheikundig experiment. We maken voor de lessen zowel gebruik van het digibord als van concreet materiaal, zodat de binding met de werkelijkheid blijft.

Werken aan goed gedrag
Elk kind moet zich op zijn plek voelen bij ons school. Plezier is een van onze kernwaarden.
(
Liefde, plezier en vertrouwen) Om de sociale ontwikkeling goed te volgen gebruiken
van het leerlingvolgsysteem KanVAS. Dit systeem hoort bij de methode Kanjertraining. Alle leerkrachten die werkzaam op o
nze school hebben en de kanjerlessen geven hebben hiervoor een speciale training gevolgd en daarmee een licentie bemachtigd. Ook zijn we vanuit het raamwerk van PBS (positive behavior support) aan het werk met het pedagogisch klimaat. We benaderen kinderen vanuit het positieve, stellen heldere verwachtingen op en leren deze actief aan. Net als het vak rekenen of taal, moet je ook gedrag leren!

 

Let’s make things better!
We geven Engels met een digibordmethode (Take it easy) en we doen dit vanaf groep 5. We beogen hiermee een betere aansluiting op het niveau van het Engels onderwijs op het VO.

Ouderbetrokkenheid 3.0
We zijn een gecertificeerde ouderbetrokkenheid 3.0-school. Elementen uit dit traject zijn bijvoorbeeld de startgesprekken die we doen met alle kinderen en ouders aan het begin van het jaar en de nieuwjaarreceptie. We hebben ook een samenwerkingsbijeenkomst gehad met een groot aantal ouders van onze school om na te denken over wat er al goed gaat ten aanzien van de samenwerking met ouders en wat er beter zou kunnen. Er is van daaruit een regiegroep gevormd die praktisch aan de slag is gegaan met al deze tips en geregeld bij elkaar komt om de ideeën om te zetten in plannen en daden! Hoewel we ons als Het Christal mogen prijzen met een zeer betrokken en actieve groep ouders heeft dit traject ons een hernieuwde en intensievere samenwerking met ouders gebracht. Samen sta je sterk.

Seksuele vorming
We doen elk jaar mee aan de week van de lentekriebels om zo de opdracht om gericht les te geven op het gebied van seksuele vorming vorm te geven. Wij hebben deze lessen voorbereid en gegeven vanuit onze identiteit als christen en gebruiken hiervoor de methode Wonderlijk Gemaakt. Deze lessen zijn een uitgelezen kans om onderwijs te verbinden met onze Schepper! Niet slechts een technisch verhaal over de anatomie van de man en de vrouw, maar een les die je uiteindelijk doet zeggen:  onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.

Schoolbibliotheek
We hebben in onze centrale hal onze eigen schoolbibliotheek. Volledig nieuwe en oude boeken staan hier ingedeeld op schrijver, categorie en niveau. De keuze is reuze! De presentatie van de boeken en het assortiment van boeken daagt onze kinderen uit tot lezen. Het belang van lezen kan niet genoeg onderstreept worden.
Lezen maakt je knapper.