Als er een situatie zich voordoet waar u geen goed gevoel bij heeft of ontevreden over bent dan vinden wij het heel belangrijk en fijn dat u met ons in gesprek gaat. Dit is de route de we daarbij hanteren:

Er is altijd eerst overleg met de betreffende groepsleerkracht; Bij onvoldoende resultaat -> overleg met de directeur of overleg met de interne vertrouwenspersoon; Bij onvoldoende resultaat -> Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon; Bij onvoldoende resultaat -> Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Het regiobestuur heeft de externe vertrouwenspersoon aangesteld. Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De externe contactpersoon kan u eventueel van dienst zijn bij de invulling van de schriftelijke indiening.

Externe vertrouwenspersoon
Het regiobestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van het regiobestuur maar doet wel (geanonimiseerd) verslag aan het regiobestuur. De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon zijn:

 • Ondersteunen en begeleiden;
 • Voeren van gesprekken met betrokkenen;
 • Verwijzen zo nodig naar hulpverlenende instanties;
 • Bieden van ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie;
 • Eventueel bemiddelen tussen klager en aangeklaagde;
 • Geven van voorlichting en doen van beleidsaanbevelingen.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Mw. Janneke Moerman-Biewenga
06 48 25 43 33
@ j.moermanvp@levwn.nl

Interne vertrouwenspersoon
In de school is een ook interne vertrouwenspersoon aangesteld. De belangrijkste taken van de interne vertrouwenspersoon zijn:

 • Eerste opvang van een klacht.
 • Verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
 • Contact opnemen met de ouders, locatieleider of andere directbetrokkenen.
 • Bemiddelen, behalve in zaken van seksuele intimidatie; dan wordt het direct doorgespeeld naar de externe vertrouwenspersoon;
 • Initiatieven nemen ter preventie;
 • Bemiddelen en zoeken naar oplossingen;
 • Voorlichting geven en beleidsaanbevelingen doen.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon:
Mw. Marian Vleesenbeek
m.vleesenbeek@levwn.nl

Commissies voor het Gereformeerd Onderwijs
In dit overzicht zijn de commissies die alleen betrekking hebben op het bestuur en personeel achterwege gelaten.

 • De Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Gereformeerd Onderwijs
 • Commissie voor Geschillen Medezeggenschapszaken Gereformeerd Onderwijs
 • Commissie overige geschillen Gereformeerd Onderwijs
 • Commissie van Beroep Gereformeerd onderwijs

p/a
GCBO Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden

T:           070-3861697
E:           info@gcbo.nl
W:          www.gcbo.nl

Op school is een exemplaar van alle klachtenregelingen aanwezig met uitgebreide informatie over de samenstelling van deze commissies en de daarbij behorende regelingen en reglementen. Dit is te vinden in de map “Geregeld”. Deze staat in de school en is voor iedereen in te zien. Voor de leerkrachten, ouders en de vertrouwenspersoon is er een map van de schoolbegeleidingsdienst aanwezig. Deze map, “Veilig op school”, geeft achtergrondinformatie en ondersteunend materiaal.