Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Algemeen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het ‘geregeld bezoeken’ van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. De school is verplicht absentie bij te houden en de leerplichtambtenaar in te lichten. Ouders dienen zich bij vragen eerst te richten tot de directeur. De directeur kan te allen tijde contact opnemen met de leerplichtambtenaar voor advies.

Procedure aanvraag verlof

 1. 
De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van het formulier (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);
 2. 
De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
 3. 
In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
 4. 
Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Vakantieverlof:

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling, vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Het dient te gaan om de enige gezamenlijke vakantie van het gezin in het betreffende schooljaar. Een werkgeversverklaring dient hierbij te worden ingeleverd. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Geen reden voor vakantieverlof zijn: goedkopere vakanties buiten het seizoen; door anderen betaalde vakanties; het ophalen van familie; midweek- of weekeindevakanties; al jaren niet op vakantie geweest; reeds een ticket gekocht of reservering gedaan; meereizen met anderen; reeds een ander kind vrij; ‘vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven’.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak wanneer dit niet buiten lesuren kan geschieden voor de duur van de verplichting;
 • voor verhuizing ten hoogste één dag;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad; duur in overleg met de directeur;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad ten hoogste vier dagen; in de tweede graad ten hoogste twee dagen; in de derde- of vierde graad ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad ten hoogste twee dagen;
 • bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en bij 121⁄2, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders  ten hoogste één dag.
 • Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, noodzakelijke redenen

Zie voor meer informatie: de website van het regionaal bureau leerplicht Maassluis Vlaardingen Schiedam